"Микроэкономика" экономика саласының мамандарын дайындау барысында оқытылатын іргелі пәндердің бірі болып саналады. Казіргі заманғы микроэкономика - ресурстардың шектеулігі жағдайында ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым. Ол нарықтық қатынастар жағдайында шаруашылықтар мен фирмалардың экономикалық іс-әрекеттерін, олардың экономикалық қарым-қатынастарын түсінуге мүмкіндік береді.

Оқытушы: Каримова Мадина Даутовна

e-mail: madi-79@mail.ru

моб.тел: 8-7078251547

Қашықтықтан білім беру ұзақтығы-15 апта

1 апта. Микроэкономикаға кіріспе

2 апта. Сұраныс  және  ұсыныс теориясы

3 апта. Сұраныс және ұсыныс икемділігі

4 апта. Тұтынушылар талғамы

5 апта. Өндіріс теориясы

апта. Өндірістік шығындар

7-8 апта. Аралық бақылау 1

9 апта. Жетілген бәсеке

10 апта. Ұзақ мерзімді бәсекелестік тепе-теңдік  және тауарларды ұсыну

11 апта. Монополия және монополисттің пайдасын арттыру

12 апта. Олигополия

13 апта. Экономикадағы жалпы-тепе теңдік

14-15 апта. Аралық бақылау 2


Преподаватель к.э.н., ассоц. профессор КОУ Жусупова А.М.

a-zhussupova@mail.ru

Бұл пән басқарудың мазмұны жан-жақты ашады, басқару туралы білімдер кешенін құрайды, әртүрлі басқару қызметін жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдау және оларды жобалауда нақтылау дағдыларды тудырады.

Оқытушы: э.ғ.м., сеньор-лектор Отарбаева Айжан Базарбаевна

ұялы тел: 8-701-737-7272

эл. пошта: a-o777@mail.ru


Ұлттық экономиканың тез арада даму жағдайында адам ресурстарын басқару,  және кәсіпорынның рөлін құрудағы ғылыми саласында  енгізуді оқытады

 

Берілген пәннің әдістемесін   қарастырады:

-        Дәріс оқытылуын;

-        Тәжірибелік сабақтардың өткізілуін;

-        СӨЖ/ МӨЖ;

-        Пән бойынша оқыту форматы: карантиндік режим (пандемия) кезеңінде - 100% онлайн ҚОТ (ZOOM арқылы жеке конференцияның сәйкестендіргіші (РМІ) бойынша дәріс -  548 0044, қол жеткізу коды 12345; практикалық сабақтар – caspidot.kz платформадағы чатта) өтеді; әдеттегі режимде сабақ кестеге сәйкес аудиторияларда дәстүрлі оқыту әдісіне көшеді.

 

Пәннің  оқыту мақсаты:

Пәнді оқыту мақсаты студенттердің экономика және қызмет сферасын басқару, әртүрлі басқарушылық қызметтердегі дағдыларды жасау, басқару жүйесін талдау және жобалау болып табылады.

«Адам ресурстарын басқару» пәнінің мақсаты студенттердің ұймының  кадр саясат саласындағы теориялық және тәжірибелік аспектілерін оқу негізінде экономикалық ойларын қорытынды жасай білу.

 

Пререквизиттер: Менеджмент теориясы және практикасы, Халықаралық экономика, Кәсіорын экономикасы, Психология, Социология

 

Постреквизиттер: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорны менеджменті, Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, Адам ресурстарын басқару

 

 

Пәнді жетік білген студенттер  ұсынылып отырған әдебиеттер тізімімен таныса отырып, студент әрбір тақырыптың соңында берілген тестік сұрақтарға жауап беру, оның ерекшеліктері мен мақсаттарды зерттеуімен анықталады. Осыған байланысты оқу әдістемелері қолданылады: ситуациялық тапсырмалар, кейс-әдістер, тест сұрақтары, глосарий.

 

Міндеті:

-          адам ресурстарын бақылау туралы жалпы жүйені қалыптастыру білу керек;

-          адам ресурстарын бақылаудағы теориялық аспектілерін қарастыру керек;

-          Кәсіпорын деңгейдегі конфликті жағдайларды қысқартуына байланысты ұсыныстар жасау. 

 

Білу:ұйымның адам ресурстарын басқару,  оңтайлы стратегияларды таңдау және жүзеге асыру, адам ресурстарын қызметті құқықпен қорғауды қамтамасыз ету, ірі және  шағын бизнестердегі ерекшеліктерін ескеру; орындауға команданы жинақтау бойынша ептілік.

Икемдену: адам ресурстарын басқару,  аясында алған білімдер мен мағлұматтарды тәжірибе жүзінде кәсіби деңгейде қолдану және инновациялық жобаларды сауатты ұйымдастыру үшін қажетті құзіреттіліктерді меңгеру;

Толық   дағдылану: адам ресурстарын басқару,  саласында шешім қабылдау; магистратура және МВА бағдарламаларында оқуды жалғастыру үшін қажетті ұйымдағы адам ресурстарын басқаруға  байланысты дағдылар.