НОВОСТИ

Уважаемые обучающиеся !!!

by Шадияр Жамбылов -

Прием заявлений по академической задолженности и по академической разнице на летний семестр всех курсов (корме выпускного) продлен до 18.06.2021.

График обзорных лекций (для студентов дистанционной формы обучения)

by Алексей Кан -
Older topics...

Available courses

Дисциплина «Зоопсихология» рассматривает и изучает сущность и необходимость синтеза данных зоопсихологии и сравнительной психологии для выявления биопсихологических предпосылок и корней происхождения человека в процессе эволюции.

                  

Целью преподавания дисциплины «Название дисциплины» является: Формирование у студентов-психологов системы научного знания в области зоопсихологии, включающей современные представления о природе психики, ее структуре, динамике развития в процессе эволюции, ее специфике у животных.


Преподаватель: Амангалиева Айжан Зингалеевна

e-mail: ayzhan.amangalieva@mail.ru

моб.тел: 8 777 588 02 15

Длительность дистанционного курса – 15 недель


"Микроэкономика" экономика саласының мамандарын дайындау барысында оқытылатын іргелі пәндердің бірі болып саналады. Казіргі заманғы микроэкономика - ресурстардың шектеулігі жағдайында ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым. Ол нарықтық қатынастар жағдайында шаруашылықтар мен фирмалардың экономикалық іс-әрекеттерін, олардың экономикалық қарым-қатынастарын түсінуге мүмкіндік береді.

Оқытушы: Каримова Мадина Даутовна

e-mail: madi-79@mail.ru

моб.тел: 8-7078251547

Қашықтықтан білім беру ұзақтығы-15 апта

1 апта. Микроэкономикаға кіріспе

2 апта. Сұраныс  және  ұсыныс теориясы

3 апта. Сұраныс және ұсыныс икемділігі

4 апта. Тұтынушылар талғамы

5 апта. Өндіріс теориясы

апта. Өндірістік шығындар

7-8 апта. Аралық бақылау 1

9 апта. Жетілген бәсеке

10 апта. Ұзақ мерзімді бәсекелестік тепе-теңдік  және тауарларды ұсыну

11 апта. Монополия және монополисттің пайдасын арттыру

12 апта. Олигополия

13 апта. Экономикадағы жалпы-тепе теңдік

14-15 апта. Аралық бақылау 2


Преподаватель к.э.н., ассоц. профессор КОУ Жусупова А.М.

a-zhussupova@mail.ru

Бұл пән басқарудың мазмұны жан-жақты ашады, басқару туралы білімдер кешенін құрайды, әртүрлі басқару қызметін жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдау және оларды жобалауда нақтылау дағдыларды тудырады.

Оқытушы: э.ғ.м., сеньор-лектор Отарбаева Айжан Базарбаевна

ұялы тел: 8-701-737-7272

эл. пошта: a-o777@mail.ru


Преподаватель: Казимова Айгуль Халидуллаевна

e-mail: aigul77@list.ru

моб.тел: 87074024897

Длительность дистанционного курса – 15 недель

НЕДЕЛЯ 1. Лекция №1 
НЕДЕЛЯ 2. Лекция №2 
НЕДЕЛЯ 3. Лекция №3 
НЕДЕЛЯ 4. Лекция №4 
НЕДЕЛЯ 5. Лекция №5 и Практическое задание 1 
НЕДЕЛЯ 6. Лекция №6 и Практическое задание 1

НЕДЕЛЯ 7. Рубежный контроль 1 (тестовые задания для проведения рубежного контроля №1)
НЕДЕЛЯ 8. Рубежный контроль 1 (тестовые задания для проведения рубежного контроля №1)

НЕДЕЛЯ 9. Лекция №7
НЕДЕЛЯ 10. Лекция №8
НЕДЕЛЯ 11. Лекция №9 
НЕДЕЛЯ 12. Лекция №10 и Практическое задание 2 
НЕДЕЛЯ 13. Лекция №11 и Практическое задание 2 

НЕДЕЛЯ 14. Рубежный контроль 2 (тестовые задания для проведения рубежного контроля №2)
НЕДЕЛЯ 15. Рубежный контроль 2 (тестовые задания для проведения рубежного контроля №2)

Преподаватель - к.э.н., ассоц. проф. Маукенова Алтынай Аманбаевна

e-mail - atasmaganbetova@mail.ru


Course categories

МСД (49)

MBA (20)


Courses